Over Cultuur Verbindt Roosendaal

De samenleving is aan zet. Niet langer participeert de burger in het werk van de overheid, de overheid participeert in het leven van de burger. Het spel verandert! Om deze reden besloot de gemeente Roosendaal in 2016 tot een participatief traject waarbinnen culturele partners met onder anderen inwoners, onderwijs en bedrijfsleven tot een nieuwe cultuurnota zijn gekomen. Het resultaat: een gedragen cultuurvisie en een goede fundering voor een sterk cultureel netwerk. Om een beslissende bijdrage te leveren aan het bestendigen, verstevigen en verduurzamen van het culturele klimaat in Roosendaal, werd geadviseerd een onafhankelijke stichting op te richten. Na een intensieve voorbereidingstijd was het in juli 2018 dan zover: Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal is een feit. 

Het bestuur van de Stichting hanteert bij de uitvoering van haar taak de kernwaarden: onafhankelijk, transparant, verbindend en zichtbaar.

Visie
Kunst en cultuur draagt bij aan de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Ze brengen energie, inspiratie, zetten aan tot denken, dagen uit, verleggen grenzen en verbreden de horizon. Ze brengen mensen samen, vergroten ons zelfvertrouwen, versterken onze gezamenlijke identiteit en maken ons tot ‘trotse’ inwoners van de gemeente Roosendaal. Cultuur als instrument van ontmoeting: actief ruimte zoeken en creëren voor (de waarde van) verbinding.

Missie
Cultuur Verbindt Roosendaal stimuleert actieve en passieve deelname aan kunst en cultuur door een podium te bieden voor culturele verbinding, samenwerking en vernieuwing.

Doelstellingen - Cultuur Verbindt Roosendaal:

 1. stimuleert de verbinding tussen iedereen die participeert of dat wil doen in het culturele leven van de stad en dorpen;
 2. stimuleert de samenwerking tussen verschillende partijen in de vorm van culturele coalities en geeft daarmee een impuls aan kwaliteit, groei, vernieuwing en vitaliteit;
 3. stimuleert het zoeken naar nieuwe aansprekende vormen met een brede verbinding over de grenzen van de eigen culturele discipline heen;
 4. stimuleert de zichtbaarheid van kunst en cultuur in de stad en dorpen, waardoor meer inwoners actief meedoen of passief plezier beleven aan het culturele leven;
 5. adviseert op basis van eigen kennis en die uit het brede provinciale en landelijke culturele veld partijen binnen en buiten het netwerk, waaronder de gemeente Roosendaal;
 6. investeert in het Roosendaalse kunst en cultuurveld met een aantal regelingen om de bovenstaande doelstellingen te realiseren.

Cultuur Verbindt Roosendaal vervult 5 taken:

 1. Verbinder. Door het lokaal, regionaal en landelijk aangaan van (nieuwe) relaties en het creëren van (nieuwe) netwerken zorgen voor een grotere zichtbaarheid van en draagvlak voor kunst en cultuur in de gemeente.
 2. Expert. Ondersteunen van aangesloten deelnemers op het gebied van inhoud, organisatie, financiën, huisvesting, subsidies, public relations, etc.
 3. Aanjager. Initiëren, stimuleren en zichtbaar maken van culturele initiatieven, grensverleggende experimenten, samenwerkingsverbanden die nieuwe mogelijkheden scheppen, kansen voor professionele cultuurmakers en amateurveld.
 4. Fondsbeheerder. Op transparante wijze verdelen van middelen voor kunst en cultuur in de gemeente Roosendaal in de vorm van geld, in te zetten expertise of anderszins.
 5. Adviseur. Adviseren van diverse stakeholders binnen en buiten het netwerk waaronder de gemeente Roosendaal en beleid ontwikkelen in afstemming met betrokken partijen en stakeholders.

Publicaties en jaarverslagen:

Zie downloads voor het totaaloverzicht. Uitgelicht:

Contactgegevens

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal
E: info@cultuurverbindtroosendaal.nl
T: 0165 63 50 05

Bestuur:
Marijn ten Harmsen van der Beek (voorzitter),
Judith Ensel (penningmeester),
Ulco Mes (secretaris)

Programmamaker
Anne van Kalmthout

Programmamaker
Geertje Braspenning