Activiteitenregeling

Over de regeling

Cultuur Verbindt Roosendaal wil met de Activiteitenregeling de actieve en passieve cultuurparticipatie in de gemeente Roosendaal vergroten. In het bijzonder door amateurkunst, culturele wijkactiviteiten, evenementen binnen alle kunst- en cultuurdisciplines mogelijk te maken. Dit kunnen ook projecten zijn die uit maatschappelijk en artistiek oogpunt gerealiseerd worden met en door (wijk)bewoners, amateurkunstenaars, of specifieke doelgroepen. Bij een aanvraag in de Activiteitenregeling geef je aan op welke van onderstaande speerpunten van de regeling jouw initiatief in hoofdzaak betrekking heeft:

 • Bijzondere productie met aantoonbare meerwaarde voor het reeds aanwezige culturele aanbod.
 • Co-creatie en domeinoverschrijding en/of disciplineoverschrijding.
 • Talentontwikkeling.
 • Culturele wijkactiviteiten.
 • Een initiatief gericht op maatschappelijke vraagstukken.


Let op! Per juni 2019 is de regeling aangepast. Bekijk de belangrijkste aanpassingen >>Voor wie

Verenigingen en stichtingen met als doel het organiseren van culturele activiteiten zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen voor de Activiteitenregeling.


Wanneer

Er zijn twee aanvraagmomenten. Deadlines:

 • Deadline 1 oktober: voor activiteiten die starten tussen 1 januari en 31 juli
 • Deadline 1 april: voor activiteiten die starten tussen 1 augustus en 1 december
  Cultuur Verbindt Roosendaal verstaat onder starten: de uitvoering van de benoemde activiteit(en).

Advies nodig?

Maak gebruik van het adviestraject met de netwerkcoördinator van Cultuur Verbindt Roosendaal. Dat houdt in een adviesgesprek en vervolgens een doorloop van het gehele aanvraagformulier voor het officieel in te dienen.Subsidieplafond

Het budget is voor 2020 vastgesteld op € 110.000. Aanvragen zijn mogelijk van minimaal € 2.000 tot maximaal € 5.000 per projectaanvraag. Bedragen worden toegekend en vastgelegd in een vaststellingsbrief.Aanvraagprocedure

 • U kunt twee keer per jaar één aanvraag indienen: 
  • Deadline 1 oktober: voor activiteiten die starten* tussen 1 januari en 31 juli
  • Deadline 1 april: voor activiteiten die starten* tussen 1 augustus en 31 december
   * Cultuur Verbindt Roosendaal verstaat onder starten: de uitvoering van de benoemde activiteit(en).
 • Het project moet binnen 12 maanden na aanvraag zijn afgerond.
 • U kunt het aanvraagformulier downloaden via cultuurverbindtroosendaal.nl. U vult dit digitaal in, en stuurt dit per e-mail voorzien van een project- en dekkingsplan naar contact@cultuurverbindtroosendaal.nl.
 • De netwerkcoördinator toetst de aanvraag aan:
  • de algemene voorwaarden, zoals hieronder beschreven;
  • het doel van de Activiteitenregeling zoals hierboven beschreven.
 • De netwerkcoördinator bepaalt na binnenkomst van uw aanvraag binnen tien werkdagen of de aanvraag kan worden voorgelegd aan de Adviescommissie.
 • De Adviescommissie komt binnen vier weken na uiterlijke indieningsdatum bijeen voor het beoordelen van de aanvragen. Het is mogelijk dat de adviescommissie verzoekt aanvullende informatie te leveren via een gesprek of de mail.
 • Het bestuur van Cultuur Verbindt Roosendaal komt binnen zes weken na uiterlijke indieningsdatum bijeen voor vaststelling.
 • Binnen acht weken na uiterlijke indieningsdatum ontvangt u een schriftelijke vaststelling: afgewezen met toelichting; toegewezen.
 • Het toegekende bedrag wordt overgemaakt op het bankrekeningnummer in de aanvraag. 


Beoordelingscriteria en verdeling van het subsidieplafond

Subsidies worden verdeeld op basis van een tendersysteem. Dit betekent dat alle aanvragen getoetst worden aan de criteria conform het toetsingsmodel. Alle aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit deskundigen uit de voor de regeling relevante sectoren, aangevuld met de netwerkcoördinator. Per criterium worden door hen punten toegekend volgens een 5-puntsschaal.

Het totaal van de punten worden gedeeld door het aantal beoordelaars. Aanvragen welke middels het toetsingsmodel gemiddeld minder dan 27 punten scoren, komen niet in aanmerking voor een subsidie. Uiteindelijk geldt dat de aanvragen met de meeste punten als eerste een bijdrage ontvangen. Er wordt dus als het ware een rangorde bepaald, waarbij de beste aanvragen als eerste een bijdrage ontvangen totdat het subsidieplafond bereikt is.

De criteria zijn als volgt:

 • de waarborg van de artistieke kwaliteit door het betrekken van (kunst)professionals;
 • de waarborg van de zakelijke en organisatorische kwaliteit van het project;
 • de beoogde bijdrage van het project aan de pluriformiteit van kunst en cultuur in Roosendaal;
 • de beoogde bijdrage aan de actieve cultuurparticipatie;
 • de mate van samenwerking met andere organisaties*;
 • de mate van publiekwerking in relatie tot de grootte van het project en de gevraagde subsidie;
 • de mate van cofinanciering en andere bronnen van inkomsten.
 • de mate van marketing en communicatie om bezoekers/deelnemers te trekken.
 • de mate waarop het initiatief past binnen de gestelde speerpunt van de regeling.

*) Gezamenlijk eigenaarschap door bij te dragen in middelen. Dat is niet hetzelfde als het inhuren van techniek of faciliteitenVerplichtingen aanvrager

 • U gebruikt het logo van Cultuur Verbindt Roosendaal in al uw uitingen. Download het logopakket >>
 • U vermeldt in al uw berichten dat uw activiteit (mede) mogelijk is gemaakt door Cultuur Verbindt Roosendaal.
 • U levert tekst en beeldmateriaal van uw initiatief aan bij de netwerkcoördinator voor publiciteitsdoeleinden.
 • U nodigt de netwerkcoördinator uit voor de uitvoering van uw project en stelt twee gratis entreekaarten ter beschikking.
 • Binnen acht weken na de uitvoering van het project vult u het Evaluatieformulier Activiteitenregeling in op cultuurverbindtroosendaal.nl in en mailt dit naar de netwerkcoördinator.
 • Eventueel vindt een nagesprek plaats met de netwerkcoördinator.
 • Als uit de evaluatie een groot inhoudelijk en/of financieel verschil blijkt tussen aanvraag en realisatie, zonder dat de netwerkcoördinator daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld, kan een deel van de subsidie worden teruggevorderd.
 • U informeert tijdig over grote wijzigingen in de aanvraag.
 • Indien het project waarvoor een bijdrage is gevraagd niet doorgaat, dient u de netwerkcoördinator hiervan op de hoogte te stellen. Afhankelijk van de reden wordt bepaald of en hoeveel subsidie moet worden teruggestort.


Algemene voorwaarden

 • Er zijn twee aanvraagmomenten. Deadlines:
  • Deadline 1 oktober: voor activiteiten die starten* tussen 1 januari en 31 juli
  • Deadline 1 april: voor activiteiten die starten* tussen 1 augustus en 31 december
   * Cultuur Verbindt Roosendaal verstaat onder starten: de uitvoering van de benoemde activiteit(en).
 • Het project moet binnen 12 maanden na aanvraag zijn afgerond.
 • De activiteit kent een eindpresentatie in de vorm van een expositie, concert, voorstelling of bijeenkomst;
 • De activiteit betreft een eenmalige, niet structurele activiteit die plaatsvindt in de gemeente Roosendaal.
 • De activiteit heeft tot minimaal één van de genoemde speerpunten van de regeling betrekking:
  • Bijzondere productie met aantoonbare meerwaarde voor het reeds aanwezige culturele aanbod.
  • Co-creatie en domeinoverschrijding en/of disciplineoverschrijding.
  • Talentontwikkeling.
  • Culturele wijkactiviteiten.
  • Een initiatief gericht op maatschappelijke vraagstukken.
 • De aanvrager (rechtspersoon) is een vereniging of stichting met als doel het organiseren van culturele activiteiten zonder winstoogmerk.
 • Als reeds een bijdrage is verleend als basisvoorziening voor cultuur, dan kan er geen subsidie worden verleend uit de Activiteitenregeling.
 • Het bedrag dat wordt aangevraagd en toegekend is minimaal €2.000 tot maximaal €5.000.
 • Cofinanciering en andere bronnen van inkomsten van minimaal 30% is noodzakelijk.
 • Voor hetzelfde project kan maximaal 3 keer worden aangevraagd met daarbij de volgende voorwaarden:
  • Het project is aantoonbaar doorontwikkeld ten opzichte van de vorige uitvoering.
  • Opvolgend is de co-financiering:
   • Tweede uitvoering minimaal 40%
   • Derde uitvoering minimaal 60%
 • Aanvragen die na de deadline binnen komen, worden niet meer in behandeling genomen en kunnen doorschuiven naar de volgende aanvraagdatum, indien het project dit toelaat.
 • Indien het project dit toelaat kan voor verschillende fases van het project een aanvraag worden gedaan. Elke fase dient dan wel beëindigd te worden met een presentatiemoment voor publiek.
 • Bij een afwijzing voor de Activiteitenregeling kunt u nog wel een aanvraag doen bij een van de andere subsidieregelingen van Cultuurfonds Roosendaal, wederom als de voorwaarden van de regeling het toelaten.
 • Het is ook mogelijk om bij een toewijzing uit de Activiteitenregeling op onderdelen binnen het project een aanvraag te doen bijeen van de andere regelingen van Cultuurfonds Roosendaal, indien de voorwaarden van de betreffende regeling het toelaten. De doorgang van het totale project mag hier niet afhangen.
 • Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de Adviescommissie, dan kunt u binnen zes weken na ontvangst van de vaststellingsbrief een bezwaar indienen, gericht aan het bestuur van Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. Zij neemt het bezwaar in behandeling op de eerstvolgende bestuursvergadering. U krijgt binnen twee weken een schriftelijke reactie van het bestuur.