Makersregeling

Over de regeling

Cultuur Verbindt Roosendaal wil met de Makersregeling nieuwe aansprekende kunst- en cultuurprojecten stimuleren met de nadruk op kwaliteit, artistieke ontwikkeling en samenwerking. Deze projecten dragen bij aan de pluriformiteit van kunst en cultuur in Roosendaal en zijn bij voorkeur discipline- en domeinoverstijgend. Dit kunnen ook projecten zijn die uit maatschappelijk en artistiek oogpunt gerealiseerd worden met (wijk)bewoners, amateurkunstenaars of specifieke doelgroepen. De projecten hebben als eindresultaat een podium- of beeldende productie of presentatie.


Let op! Per mei 2019 is de regeling aangepast.
Bekijk de belangrijkste aanpassingen >>


Op verzoek hebben wij enkele volledige aanvragen online gezet ter inspiratie.Voor wie

De Makersregeling is bestemd voor individuele professionele makers en of collectieven van professionele makers, zoals een stichting of vereniging met als doel het organiseren van culturele activiteiten. De aanvragers moeten hun thuisbasis in de gemeente Roosendaal hebben. Hiervan kan worden afgeweken als de aanvraag een toevoeging is aan het culturele aanbod in Roosendaal en aangetoond kan worden dat er samengewerkt wordt met lokale amateurs of makers.

Cultuur Verbindt Roosendaal verstaat onder een professionele maker: dat de aanvrager een beroepspraktijk heeft in de kunsten.

Advies nodig?

Maak gebruik van het adviestraject met de netwerkcoördinator van Cultuur Verbindt Roosendaal. Dat houdt in een adviesgesprek en vervolgens een doorloop van het gehele aanvraagformulier voor het officieel in te dienen.Subsidieplafond

Het budget is voor 2019 vastgesteld op 125.000 euro, waarvan 35.000 euro via de Makersregeling van Kunstloc Brabant. Aanvragen zijn mogelijk van minimaal € 5.000 tot maximaal € 10.000 per project. Bedragen worden toegekend in de vorm van een schriftelijke vaststelling.


Toekenningen april 2019: 50.000 euro 
Beschikbare ruimte: 75.000 euroAanvraagprocedure

 • U kunt twee keer per jaar één aanvraag indienen:
  • Deadline 1 april
  • Deadline 1 oktober
 • U kunt het aanvraagformulier downloaden via cultuurverbindtroosendaal.nl. U vult dit digitaal in, en stuurt dit per e-mail voorzien van een project- en dekkingsplan en CV naar contact@cultuurverbindtroosendaal.nl.
 • De netwerkcoördinator toetst de aanvraag aan:
  • de algemene voorwaarden, zoals hieronder beschreven;
  • het doel van de Makersregeling zoals hierboven beschreven;
 • De netwerkcoördinator bepaalt na binnenkomst van uw aanvraag binnen tien werkdagen of de aanvraag kan worden voorgelegd aan de adviescommissie.
 • De Adviescommissie komt binnen vier weken na uiterlijke indieningsdatum bijeen voor het beoordelen van de aanvragen. Het is mogelijk dat de adviescommissie verzoekt aanvullende informatie te leveren via een gesprek of de mail.
 • Het bestuur van Cultuur Verbindt Roosendaal komt binnen zes weken na uiterlijke indieningsdatum bijeen voor vaststelling.
 • Binnen acht weken na uiterlijke indieningsdatum ontvangt u een schriftelijke vaststelling: afgewezen met toelichting; toegewezen.
 • Het toegekende bedrag wordt overgemaakt op het bankrekeningnummer in de aanvraag.


Beoordelingscriteria en verdeling van het subsidieplafond

Subsidies worden verdeeld op basis van een tendersysteem. Dit betekent dat alle aanvragen getoetst worden aan de criteria conform het toetsingsmodel. Alle aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit deskundigen uit de voor de regeling relevante sectoren, aangevuld met de netwerkcoördinator. Per criterium worden door hen punten toegekend volgens een 5-puntsschaal.

Het totaal van de punten worden gedeeld door het aantal beoordelaars. Aanvragen welke middels het toetsingsmodel gemiddeld minder dan 24 punten scoren, komen niet in aanmerking voor een subsidie. Uiteindelijk geldt dat de aanvragen met de meeste punten als eerste een bijdrage ontvangen. Er wordt dus als het ware een rangorde bepaald, waarbij de beste aanvragen als eerste een bijdrage ontvangen totdat het subsidieplafond bereikt is.

De criteria zijn als volgt:

 • de waarborg van de artistieke en organisatorische kwaliteit door het betrekken van (kunst)professionals;
 • de beoogde bijdrage van het project aan de diversiteit van het artistieke klimaat in Roosendaal;
 • de uniciteit van het project;
 • het beoogde maatschappelijke effect van het project;
 • de mate van samenwerking met andere organisaties*;
 • de mate van publiekwerking in relatie tot de grootte van het project en de gevraagde subsidie;
 • de mate van cofinanciering en andere bronnen van inkomsten;
 • de bijdrage aan de artistieke ontwikkeling van makers en deelnemers.

*) Gezamenlijk eigenaarschap door bij te dragen in middelen. Dat is niet hetzelfde als het inhuren van techniek of faciliteiten.Verplichtingen Aanvrager

 • U gebruikt het logo van Cultuur Verbindt Roosendaal in al uw uitingen. Download het logopakket >>
 • U vermeldt in al uw berichten dat uw activiteit (mede) mogelijk is gemaakt door Cultuur Verbindt Roosendaal.
 • U levert tekst en beeldmateriaal van uw initiatief aan bij de netwerkcoördinator voor publiciteitsdoeleinden.
 • U nodigt de netwerkcoördinator uit voor de uitvoering van uw project en stelt twee gratis entreekaarten ter beschikking.
 • Indien het project een langere doorlooptijd heeft dan 12 maanden, dan stuurt u Cultuur Verbindt Roosendaal na 6 maanden een Tussenrapportage Makersregeling.
 • Binnen acht weken na de uitvoering van het project vult u het Evaluatieformulier Makersregeling op cultuurverbindtroosendaal.nl in en mailt dit naar de netwerkcoördinator.
 • Eventueel vindt een nagesprek plaats met de netwerkcoördinator.
 • Als uit de evaluatie een groot inhoudelijk en/of financieel verschil blijkt tussen aanvraag en realisatie, zonder dat de netwerkcoördinator daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld, kan een deel van de subsidie worden teruggevorderd.
 • U informeert tijdig over grote wijzigingen in de aanvraag.
 • Indien het project waarvoor een bijdrage is gevraagd niet doorgaat, dient u de netwerkcoördinator hiervan op de hoogte te stellen. Afhankelijk van de reden wordt bepaald of en hoeveel subsidie moet worden teruggestort.


Algemene voorwaarden

 • U kunt via de Makersregeling twee keer per jaar een aanvraag doen voor eenmalige, niet structurele activiteiten, die plaatsvinden in de gemeente Roosendaal.
 • Het project bevat een eindpresentatie in de vorm van een expositie, concert, voorstelling of bijeenkomst.
 • Het project mag niet starten binnen 12 weken na deadline aanvraag.
 • Het project waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd, moet binnen 24 maanden na de aanvraag zijn afgerond.
 • De aanvrager is een individuele professionele maker of collectief van professionele makers, zoals een stichting of vereniging met als doel het organiseren van culturele activiteiten, die hun thuisbasis hebben in de gemeente Roosendaal. Hiervan kan worden afgeweken als aanvraag een toevoeging is aan het culturele aanbod in Roosendaal en aangetoond kan worden dat er samengewerkt wordt met lokale amateurs of makers.
 • Cultuur Verbindt Roosendaal verstaat onder een professionele maker: dat de aanvrager een beroepspraktijk heeft in de kunsten.
 • Als reeds een bijdrage is verleend als basisvoorziening voor cultuur, kan er geen subsidie worden verleend uit de Makersregeling.
 • Het bedrag dat wordt aangevraagd en toegekend is minimaal € 5.000 tot maximaal € 10.000.
 • Cofinanciering en andere bronnen van inkomsten van minimaal 30% is noodzakelijk.
 • Voor hetzelfde project kan maximaal 3 keer worden aangevraagd met daarbij de volgende voorwaarden:
  • Het project is aantoonbaar doorontwikkeld ten opzichte van de vorige uitvoering.
  • Opvolgend is de co-financiering:
   • Tweede uitvoering minimaal 40%
   • Derde uitvoering minimaal 60%
 • Indien het project dit toelaat kan voor verschillende fases van het project een aanvraag worden gedaan. Elke fase dient dan wel beëindigd te worden met een presentatiemoment voor publiek. 
 • Bij een afwijzing voor de Makersregeling kunt u nog wel een aanvraag doen bij een van de andere subsidieregelingen van Cultuur Verbindt Roosendaal, wederom als de voorwaarden van de regeling het toelaten.
 • Het is ook mogelijk om bij een toewijzing uit de Makersregeling op onderdelen binnen het project een aanvraag te doen bij een van de andere regelingen van Cultuur Verbindt Roosendaal, indien de voorwaarden van de betreffende regeling het toelaten. De doorgang van het totale project mag hier niet afhangen.
 • Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de Adviescommissie, dan kunt u binnen zes weken na ontvangst brief een bezwaar indienen, gericht aan het bestuur van de Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. Zij neemt het bezwaar in behandeling op de eerstvolgende bestuursvergadering. U krijgt binnen twee weken een schriftelijke reactie van het bestuur.