Voucherregeling

Over de regeling 2019

Cultuur Verbindt Roosendaal wil met de Voucherregeling nieuwe, eenmalige culturele initiatieven van en door individuele en groepen (amateur)kunstbeoefenaars in de gemeente Roosendaal stimuleren en aanjagen. Een initiatief kan ook een nieuw onderdeel zijn binnen een bestaande activiteit. Bij een aanvraag in de Voucherregeling geef je aan op welke van onderstaande speerpunten van de regeling jouw initiatief in hoofdzaak betrekking heeft:Voor wie

De Voucherregeling van Cultuur Verbindt Roosendaal kan worden aangevraagd door individuele en groepen (amateur)kunstbeoefenaars in de gemeente Roosendaal. Het fonds spreekt de voorkeur uit voor initiatieven door en voor jongeren, bijzondere doelgroepen en discipline- en domeinoverstijgende initiatieven.

Advies nodig?

Maak gebruik van het adviestraject met de netwerkcoördinator van Cultuur Verbindt Roosendaal. Dat houdt in een adviesgesprek en vervolgens een doorloop van het gehele aanvraagformulier voor het officieel in te dienen.Verplichtingen aanvrager

 • U gebruikt het logo van Cultuur Verbindt Roosendaal in al uw uitingen. Download het logo pakket hier.
 • U vermeldt in al uw berichten dat uw activiteit (mede) mogelijk is gemaakt door Cultuur Verbindt Roosendaal.
 • U levert tekst en beeldmateriaal van uw initiatief aan bij de netwerkcoördinator voor publiciteitsdoeleinden van Cultuurnetwerk Roosendaal.
 • U nodigt de netwerkcoördinator uit voor de uitvoering van uw initiatief en stelt twee gratis entreekaarten ter beschikking.
 • Binnen zes weken na de uitvoering van het initiatief vult u het Evaluatieformulier Voucherregeling op in en mailt dit naar de netwerkcoördinator contact@cultuurverbindtroosendaal.nl.
 • Eventueel vindt er een nagesprek plaats met de netwerkcoördinator.
 • Als uit de evaluatie een groot inhoudelijk en/of financieel verschil blijkt tussen aanvraag en realisatie, zonder dat de netwerkcoördinator daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld, kan een deel van de subsidie worden teruggevorderd.
 • U informeert tijdig over grote wijzigingen in de aanvraag.
 • Indien het initiatief waarvoor een voucher is aangevraagd niet doorgaat, dient u de netwerkcoördinator hiervan op de hoogte te stellen. Afhankelijk van de reden wordt bepaald of en hoeveel subsidie moet worden teruggestort.


Aanvraagprocedure

 • De netwerkcoördinator toetst de aanvraag aan:
  • de algemene voorwaarden;
  • het doel van de voucherregeling;
  • het gevraagde subsidiebedrag in relatie tot de verwachte resultaten van het initiatief;
  • de inkomsten en uitgaven gepresenteerd in de begroting.
 • De netwerkcoördinator bepaalt vervolgens of het volledige of een deel van de gevraagde subsidie wordt toegekend.
 • Binnen tien werkdagen ontvangt u van de netwerkcoördinator een van de volgende reacties:
  • afgewezen, met een toelichting;
  • toegewezen;
  • een verzoek tot aanvullende informatie via een gesprek of de mail.
 • Na toewijzing wordt het toegekende bedrag binnen twee weken overgemaakt op het bankrekeningnummer in de aanvraag. In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken en wordt een deel voor en een deel na de uitvoering uitbetaald.


Voorwaarden

 • U kunt één keer per jaar één aanvraag indienen via de Voucherregeling.
 • Het initiatief, moet binnen een jaar plaatsvinden na indiening.
 • De aanvrager hoeft geen rechtspersoon of organisatie te zijn.
 • Aanvragen kunnen het hele jaar door worden geplaatst.
 • De vouchers moeten minstens vier weken voordat het project of de activiteit plaatsvindt, aangevraagd zijn.
 • De activiteit betreft een eenmalige, niet structurele activiteit die plaatsvindt in de gemeente Roosendaal.
 • Het initiatief heeft tot minimaal één van de genoemde speerpunten van de regeling betrekking:
  • Co-creatie en domeinoverschrijding en/of disciplineoverschrijding.
  • Een initiatief waarbij ontwikkeling/experiment centraal staat.
  • Een initiatief door en voor jongeren.
  • Een initiatief gericht op maatschappelijke vraagstukken.
 • Er is sprake van minimaal 25% co-financiering.
 • Het bedrag wordt toegekend in de vorm van vouchers van minimaal €500 tot €2.000. In bijzondere gevallen kan overgegaan worden tot een hoger bedrag.
 • Via de website informeren we over de uitputting van het beschikbare budget.
 • Voor dezelfde activiteit kan één keer gebruik worden gemaakt van de regeling.
 • Voor dezelfde activiteit kan in een ander jaar wel gebruik worden gemaakt van een van de andere regelingen van Cultuur Verbindt Roosendaal, indien de voorwaarden van de betreffende regeling het toelaten.
 • Bij een afwijzing voor de Voucherregeling kunt u nog wel een aanvraag doen bij een van de andere subsidieregelingen van Cultuur Verbindt Roosendaal, wederom als de voorwaarden van de regeling het toelaten.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen initiatieven van amateur- en professionele kunstbeoefenaars en/of makers.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt in passieve en actieve kunstbeoefening.