26-10-2018

Publicatie |9 tips: Zo schrijf je een goede aanvraag

We helpen je graag op weg met 9 tips voor de professionele maker voor het schrijven van een goede aanvraag.

Tip 1: Voor alle punten geldt: maak het zo concreet en aannemelijk mogelijk.

Leg altijd uit waarop het is gebaseerd en/of beschrijf hoe je het gaat doen. Staat alles op papier? Stel jezelf dan nog zeker twee keer de vraag: wat, waarom en hoe om zo concreet mogelijk te worden.

Tip 2: Gebruik de doelstelling en criteria van de Makersregeling als voeding om jouw project vorm te geven.

Met de Makersregeling wilt Cultuur Verbindt Roosendaal nieuwe aansprekende kunst- en cultuurprojecten stimuleren met de nadruk op kwaliteit, artistieke ontwikkeling en samenwerking. Projecten die bijdragen aan de pluriformiteit van kunst en cultuur in Roosendaal en zijn bij voorkeur discipline- en domeinoverstijgend. Dit kunnen ook projecten zijn die uit maatschappelijk en artistiek oogpunt gerealiseerd worden met (wijk)bewoners, amateurkunstenaars of specifieke doelgroepen. Gebruik dit als voeding om bijvoorbeeld aan de slag te gaan met een maatschappelijk vraagstuk en nieuwe verassende verbindingen te leggen met andere partijen. Bovendien kunnen de gestelde criteria je project aanscherpen door bijvoorbeeld meer aandacht te besteden aan de mate van co-financiering.

Tip 3: Omschrijf je doelgroep(en) en marketingstrategie zo concreet mogelijk.

Op wie richt je je en waarom? Geef aan welke resultaten je wilt bereiken en geef inzicht in cijfers die je opvoert. En het belangrijkste: hoe ga je je doelgroep(en) bereiken en activeren? Door het specifiek maken van je doelgroep vergroot je de kans dat je met jouw project aansluit bij de wensen, behoeften, angsten, etc. waardoor je een grotere impact realiseert in bezoekersaantallen maar ook in de ervaring van de bezoeker/deelnemer zelf.

Tip 4: Omschrijf je project kort en bondig maar…. zo volledig mogelijk!

Omschrijf kort en bondig de inhoud van je project (aanpak en/of activiteiten) en de doelstellingen. Zorg ervoor dat de inhoud en doelstellingen op elkaar aansluiten en beschrijf zo goed mogelijk hoe je het gaat aanpakken (maak het concreet). Omschrijf ook hoe je daartoe bent gekomen. Tip: voor de adviescommissie is dit een eerste kennismaking met jou als culturele partij, ze komen ook niet allen uit Roosendaal, houd hier rekening mee in je omschrijving en licht ook kort je samenwerkende partners toe.

Tip 5: Werk samen en creëer een groter bereik met je project en/of meer draagvlak.

De nadruk binnen de regeling wordt o.a. gelegd op samenwerking. De voorkeur wordt bovendien uitgesproken voor discipline en domeinoverstijgende projecten. Zoek de samenwerking ook in die breedte op. 

Tip 6: Omschrijf bij de vraag wie verantwoordelijk is ->het team: wie is/zijn de persoon/personen achter het project? 

Geef aan welke competenties/achtergrond je zelf hebt en/of om je heen hebt verzameld. Daarbij is het van belang om het kort en feitelijk te houden. Op die manier geef je de commissie wel meer inzicht over de waarborg van artistieke en organisatorische kwaliteit.

Tip 7: Beantwoord met een sterke argumentatie waarom jouw project bijdraagt aan de pluriformiteit van kunst en cultuur in Roosendaal.

Hoe onderscheid je jezelf van anderen, wat zijn je “unique selling points”? Denk ook na over (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen. Wat maakt jouw project bijzonder en/of relevant?

Tip 8: De adviescommissie beoordeelt de aanvraag op de gestelde criteria. Verwerk deze criteria in je aanvraag.

Loop na het invullen van de aanvraag nog eens alle gestelde criteria langs. Mocht je afwijken van een criteria, beargumenteer dan waarom je dat doet! Welke visie zit erachter? Maak het een bewuste keuze.

Tip 9: Beschrijf de financiën en licht toe hoe je tot een gezonde financieringsmix komt (dat wil zeggen dat er sprake is van risicospreiding).

Uit de financieringsmix moet blijken dat het project op een solide, breed (financieel) draagvlak kan rekenen. Met welke partners werk je samen en/of heb je een financiële relatie? Wat is de status van hun financiële bijdrage? Maak ook gebruik van Cultuurnetwerk Roosendaal voor materialen te lenen/ te krijgen via Facebook.

Succes met de verdere voorbereidingen, zijn er nog vragen, neem dan gerust contact op met Carlijn de Bot via contact@cultuurverbindtroosendaal.nl.