18-02-2019

Positieve reacties op subsidieregeling Cultuur

Roosendaalse Bode, DOOR RENÉ BRUIJNINCX – Afgelopen week vond in Parrotia een netwerkbijeenkomst plaats, waarbij de eerste ervaringen van betrokken partijen, bestuur, Adviescommissie en aanvragers, werden geëvalueerd. Aan de hand van de door de Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal geïnitieerde nieuwe regelingen, konden subsidieaanvragers hun ervaringen delen. De avond werd ingeleid door netwerkcoördinator Carlijn de Bot, die benadrukte dat zij in haar functie vooral initiatieven, mensen en organisaties dichter bij elkaar heeft kunnen brengen. De grondslag daarvan waren de drie subsidieregelingen van Cultuur Verbindt Roosendaal.

Organisatie
“De Stichting bestaat nu een half jaar. De gemeente heeft met zoveel mogelijk inbreng van inwoners, culturele organisaties en belanghebbenden een behoorlijk voorbereidingstraject doorlopen. Ze heeft er vervolgens voor gekozen om een deel van de uitvoering van het beleid op afstand te plaatsen”, start Carlijn de Bot haar enthousiast wervende verhaal. “De gesprekken met het culturele netwerk zijn onze voeding geweest om te komen tot nieuw beleid. Tot voor kort was de subsidieregeling van de gemeente enkel gericht op de amateurkunst. Voor de professionele kunst was er geen subsidie beschikbaar. Om recht te doen aan alle partijen is er gekozen voor een opdeling, waarbij drie regelingen zijn gemaakt”.

Regelingen
Die regelingen zijn in het leven geroepen voor verenigingen, stichtingen, en professionele kunstenaars en amateurs. “De Makersregeling is speciaal bedoeld voor de professionele kunstenaar. De Activiteitenregeling is in feite een verlengde van de wijze waarop in het verleden subsidie werd verstrekt. In de aanvraag zit echter wel vervat dat er nieuwe ideeën en samenwerkingsmogelijkheden moeten worden ontwikkeld”. De Voucherregeling is bedoeld om goede initiatieven te stimuleren. Aanvragers krijgen daarbij de kans om middels een pilot of experiment de uitdaging aan te gaan met wat zij willen laten zien.

Adviescommissie
“De ingediende aanvragen zijn door mij bekeken, en mochten er zaken ontbreken of duidelijker geformuleerd moeten worden, dan heb ik met betreffende aanvragers gesprekken gevoerd om dat helder te krijgen”, vervolgt De Bot. “Op die manier werd een sfeer van verbinden, samen optrekken en elkaar versterken gecreëerd”. De uiteindelijke aanvragen werden vervolgens voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie, onder leiding van Willem Reijnders. De onafhankelijkheid van de commissie vinden wij belangrijk om belangenverstrengeling te voorkomen. “Uiteindelijk heeft de adviescommissie de aanvragen beoordeeld, van een advies voorzien en doorgestuurd naar het bestuur van de Stichting. Daar is uiteindelijk ook het besluit genomen.

Getallen
“We hebben 60 initiatiefnemers geadviseerd. Van 58 daarvan is het afgelopen half jaar de aanvraag behandeld. Daar zijn 49 projecten van gehonoreerd”, vat De Bot de resultaten samen. “Met de verenigingen en personen die een afwijzing hadden ontvangen is opnieuw contact gezocht. Zij hebben de kans gekregen om in een tweede ronde opnieuw hun verzoek in te dienen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat nog 8 aanvragen zijn beloond”.

Evaluatie
Tijdens de evaluatie werden diverse zaken besproken die uit de nieuwe aanpak naar voren kwamen. “De deelnemers zijn bevraagd over de dienstverlening en communicatie van de Stichting, hoe men het adviestraject heeft ervaren en welke suggesties en tips men heeft ten aanzien van de gebruikte regelingen”. Het is nu aan de netwerkcoördinator om de circa 50 reacties te bundelen en voor te leggen aan bestuur en adviescommissie. "En de eerste voorzichtige conclusie van het geheel is zeker dat deze eerste evaluatie overwegend positieve reacties heeft opgeleverd”, besluit De Bot.

Foto's

Positieve reacties op subsidieregeling Cultuur