02-05-2019

Cultuur Verbindt Roosendaal naar 2020, advies en bijstelling

Cultuur Verbindt Roosendaal is in 2019 gestart met het evalueren van het eerste half jaar. Er is input gevraagd aan de adviescommissie en er is geëvalueerd met het culturele netwerk via gesprekken, een evaluatiebijeenkomst en enquêtes. Met name de onafhankelijke positie van de stichting en de adviserende, verbindende en ondersteunende rol worden positief beoordeeld. Verder worden de nieuwe regelingen (Voucher en Makersregeling) als absolute meerwaarde voor de gemeente beschouwd. Uniek en toonaangevend voor West-Brabant. Uit de eerste ervaringen en de evaluatie zijn ook enkele aandachtspunten te benoemen waar Cultuur Verbindt Roosendaal op anticipeert en die terug te lezen zijn in de notitie Cultuur Verbindt Roosendaal naar 2020, advies en bijstelling.

Samenvattend zijn drie concrete acties te benoemen:

  • Een nieuw (samengevoegd van bestaande kanalen) gezamenlijk online platform voor het culturele netwerk met daarin verwerkt:
    • Een online etalage met kwalitatief sterke voorbeeld projecten ter inspiratie en lering.
    • Een kennisdatabase  op inhoud, organisatie, financiën, subsidies en public relations.
  • Het advies om via een nieuwe regeling te investeren in culturele voorzieningen, bestuurd door vrijwilligers met een eigen programmering.
  • De noodzaak om de organisatiekracht van Cultuur Verbindt Roosendaal te vergroten om de impact van de vooraf gestelde doelen met betrekking tot het versterken van de culturele infrastructuur te vergroten.

Daarnaast zijn er drie kansen te benoemen om in gezamenlijkheid op te pakken:

  • versterken van kunst in het sociale domein
  • formuleren van een gezamenlijke visie ten aanzien van structurele culturele evenementen in de stad
  • het advies om processen en voorwaarden omtrent de subsidieregelingen cultuur (te beginnen met de regeling maatschappelijke initiatieven) in de gemeente zoveel mogelijk te stroomlijnen.