21-09-2020

Wij zoeken bestuursleden

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal heeft zich als missie gesteld de gemeente Roosendaal te verrijken door actieve en passieve deelname aan kunst en cultuur te stimuleren en een podium te bieden voor culturele verbinding, samenwerking en vernieuwing. Het bestuur hanteert bij de uitvoering van zijn taak vier kernwaarden: onafhankelijkheid, transparantie, verbindend en zichtbaarheid.

Cultuur Verbindt Roosendaal zoekt twee bestuursleden die zich kunnen vinden in de visie en missie van Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal en die op een positieve en constructieve wijze de medewerkers willen stimuleren en adviseren.

Wij zoeken twee bestuursleden, waarvan één secretaris en één algemeen bestuurslid. Wij geven de voorkeur aan een bestuurslid met affiniteit met en kennis van jongerencultuur en urban arts of met affiniteit van leefbaarheid en cultuurparticipatie in brede zin.

Wij vragen van bestuursleden dat zij:

  • Kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en hierbij geen tegenstrijdig belang hebben;
  • Zich informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuur (participatie), landelijk en lokaal;
  • Bereid zijn om aanvullende netwerken in te zetten ten bate van de stichting;
  • Hart hebben voor de missie en doelstellingen van de stichting;
  • Actief bijdragen aan de missie en organisatieontwikkeling van Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal, tijdens en buiten de vergadering;
  • Bijdragen aan de sfeer binnen het bestuur waarin constructief en samenwerkingsgericht gewerkt en vergaderd wordt.

Bij de samenstelling en de opvolging van het bestuur wordt rekening gehouden met achtergrond, geslacht en leeftijd zodat de diversiteit binnen het bestuur gewaarborgd is.

Praktische informatie
Het bestuur vergadert tenminste zes keer per jaar en indien nodig vaker. Het bestuur treedt gefaseerd aan en af, om de continuïteit te kunnen waarborgen. In totaal streven we naar een bestuur van 5 personen. Het lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd. De zittingstermijn is vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor eenzelfde periode van vier jaar.

Voor meer informatie over Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal zie: cultuurverbindtroosendaal.nl.

Voor meer informatie over de vacatures kun je terecht bij Carlijn de Bot, programmamaker,  tel: 06 406 78 086 (ma, di, do.) of per email: info@cultuurverbindtroosendaal.nl.

Reacties uiterlijk 1 december a.s. per e-mail t.a.v.
Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal
info@stichtingcultuurverbindtroosendaal.nl